Nolikums
Biedrības  „Livonijas hokeja līgas”
valdes loceklis Rennijs  Pavlovičs
2018.gada 28.augustā.


Livonijas hokeja līgas  2018./2019. gada amatieru čempionāta nolikums hokejā.

1. MĒRĶI.
  1.1.  Attīstīt un popularizēt ledus hokeja spēli Liepājā, Liepājas rajonā un Kurzemē, kā arī iesaistīt jaunus dalībniekus.
  1.2.  Noskaidrot labākās komandas un labākos turnīra spēlētājus.

2. ORGANIZĀCIJA.
  2.1.  Čempionātu  organizē Livonijas hokeja līga (LHL).
  2.2.  Čempionāta galvenais tiesnesis ir Valdis Līguts.
  2.3.  Protestus un strīdus izskata Sacensību organizatoru nozīmēta disciplināra komisija.

3. ČEMPIONĀTA RĪKOŠANAS KĀRTĪBA.
  3.1. Visas 2018./2019. gada sacensības tiek rīkotas pēc hokeja spēles noteikumiem, kuri pieņemti starptautiskajā Ledus hokeja Federācijā (IIHF), apstiprināti 2014. gada kongresā un saskaņā ar šī nolikuma prasībām (izņemot spēles            laiku).
  3.2.  Čempionāts tiek rīkots Liepājas ledus hallē.
  3.3.  Dalības maksa par katru spēli ir 120.-EUR ( t.sk. ledus 1h ar tablo un papildus 10-15 min, ja nepieciešams, tiesnešu brigāde 4 cilvēku sastāvā (divi laukuma tiesneši, divi spēles sekretāri) un medicīniskais personāls (ņemot vēra                 2018. gada cenas par ledus īri),
         • kura jāsamaksā vēlākais spēles dienā, saņemot spēles protokolu, ja tas nav izdarīts iepriekš.
         • ja netiek izpildīts šis nosacījums (veikta dalības maksa par spēli), komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:5. Un līdz nākošās spēles sākumam jānomaksā sods 120 .- EUR apmērā.
         •  ja kāda no komandām izstājas no tālākas dalības čempionātā, tad tai tiek piešķirti tehniskie zaudējumi atlikušajās spēlēs ar 0:5, bet visi iepriekšējie rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot uzvarētāju.
  3.4.  Spēļu laiks tiek paziņots vismaz piecas dienas pirms spēles sākuma, saskaņā ar Ledus halles ledus noslodzes grafiku.
  3.5. Komanda ir tiesīga vienu reizi čempionāta laikā atcelt savu spēli, savlaicīgi paziņojot par to organizatoriem, ne vēlāk kā sešas dienas līdz spēles sākumam.
  3.6.  Spēļu ilgums 3x12 minūtes „tīrā” spēles laika ar divu minūšu pārtraukumiem.
  3.7. Neizšķirta rezultāta gadījumā tiek nozīmēta trīs soda metienu sērija; ja šīs sērijas laikā netiek noteikts uzvarētājs, soda metienus izpilda līdz pirmajai kļūdai un katrs spēlētājs izpilda ne vairāk kā vienu metienu ieskaitot pirmos               trīs. Ja soda metienu sērija ieilgst un ir izmetuši visi spēlei pieteiktie spēlētāji, izņemot, ja kāds traumas dēļ nav spējīgs izpildīt soda metienu, tikai tad spēlētāji var izpildīt otro metienu.

4. DALĪBNIEKI.
4.1.  Visiem spēlētājiem jābūt licenzētiem LHL.
4.2.  Galvenais tiesnesis vai tā pārstāvis pārbauda vai spēlei pieteiktie spēlētāji ir reģistrēti Čempionāta dalībnieku reģistrā.
4.3.  Spēlētājam ir jābūt pieteiktam spēlētāju reģistrā pirms piedalīšanās pirmajā spēlē, kurā viņš piedalās.
4.4.  Par nepieteikta spēlētāja dalību spēlē komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar 0:5. un naudas sods 120 Eur apmērā, kas jānomaksā līdz komandas nākošās spēles sākumam.

5. SPĒLĒTĀJU PIETEIKUMI, PĀREJAS.
  5.1.  Katrā komandā drīkst pieteikt ne vairāk kā 22 (divdesmit divus) spēlētājus, ieskaitot vārtsargus. Līdz pirmā apļa beigām, ja spēlētājs pāriet uz citu LHL komandu, viņa vietā drīkst pieteikt citu. Ja spēlētājs vairs LHL čempionātā             nepiedalās, viņa vietā pieteikt citu komanda nedrīkst.
  5.2. Čempionātam drīkst pieteikt un tajā piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, pastāvīgie iedzīvotāji un  ārzemnieki, kā arī, kuri nav  bijuši profesionāli hokejisti (t.i. 16 gados un būdami vecāki par 16 gadiem piedalījušies Latvijas un           citu valstu čempionātos, vadoties pēc mājas lapas http://www.eliteprospects.com un citiem datiem, kuri apstiprina iepriekš minēto). LHL patur  tiesības izskatīt atsevišķa spēlētāja pieteikšanu komandā par ko nobalso visu                       komandu pārstāvji.
  5.3.Papildus spēlētājus drīkst pieteikt līdz LHL čempionāta otrās apļa sākumam, ja to pieļauj 5.1.punkta nosacījumi.
  5.4.  Komandā nedrīkst pieteikt spēlētājus, kuri ir dzimuši pēc 2000.gada 31.decembra (izņemot vārtsargus ar vecāku atļauju).
  5.5.  Komandā nedrīkst pieteikt spēlētājus, kuri diskvalificēti jebkādā hokeja līgā Latvijā vai ārpus Latvijas.
  5.6.  Par spēlētāju veselības stāvokli čempionāta spēļu ietvaros ir atbildīgi paši spēlētāji, ka apliecina ar savu parakstu uz komandas pieteikuma veidlapas.
  5.7.  Pirms katras spēles komandas vadītājs spēles sekretāram nodod spēlētāju sarakstu spēlei. Uz vienu spēli komandā var pieteikt ne vairāk kā 17 hokejistus.
  5.8.  Spēli uzsākot komandai laukumā jābūt vismaz 6 (sešiem) spēlētājiem.
  5.9.  Uz hokeja krekla jābūt numuram, ar kādu hokejists ir ierakstīts spēles protokolā. Hokejists, kuram uz krekla nav numura, netiek pielaists spēlei (tas neattiecas uz vārtsargu, ja viņa krekla krāsa nav vienāda ar pretinieka                            komandas kreklu krāsu).

6.SACENSĪBU REZULTĀTU NOTEIKŠANA.
  6.1.  Par uzvaru komandai tiek piešķirti „3” punkti, par zaudējumu „0” punkti, par zaudējumu pēc spēles soda metienu sērijā „1” punkts, par uzvaru soda metienu sērijā „2” punkti.
  6.2.  Komandas vieta tiek noteikta pēc punktu skaita, rezultātā tiek noteikti visu vietu ieguvēji. Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, priekšroka ir tai komandai, kura:
           a) šo komandu savstarpējās spēlēs ir sakrājusi lielāko punktu skaitu;
          b) visās šo komandu savstarpējās spēlēs ir labākā starpība starp ielaistām un iesistām ripām;
          c) visās spēlēs ir lielākais uzvaru skaits (neskaitot uzvaras pēc spēles soda metienu sērijā);
          d) iesitusi lielāko ripu skaitu (neskaitot iemestās ripas soda metienu sērijā);
          e) izloze.
6.3.  Nolikuma pārkāpšanas gadījumā iesaistīto komandu pārstāvjiem ir tiesības 48.stundu laikā pēc spēles noslēguma iesniegt protestu. Apmierināšanas gadījumā, spēles rezultāts tiek anulēts un piešķirts tehniskais zaudējums ar 0:5.

7. APBALVOŠANA.
  7.1.  Čempionāta trīs labāko komandu spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
  7.2.  Balvas saņem rezultatīvākais spēlētājs (vārti + piespēles), labākais aizsargs, labākais vārtsargs un labākais uzbrucējs.